Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Adhesió ordenança tipus general de circulació de l’OAGRTL de la Diputació de Lleida.

Adhesió ordenança tipus general de circulació de l’OAGRTL de la Diputació de Lleida

DIJOUS 27 OCTUBRE 2022

Adhesió ordenança tipus general de circulació de l’OAGRTL de la Diputació de Lleida
Edicte d’adhesió ordenança tipus general de circulació de l’OAGRTL de la Diputació de Lleida.
El Ple de l’Ajuntament de Guixers en sessió ordinària de data 29 de setembre de 2022 ha aprovat
inicialment l’expedient d’adhesió a l’ordenança general de circulació de l’OAGRTL de la Diputació de Lleida,
quina part dispositiva és la següent:
Atès que l’Ajuntament està interessat en delegar a la Diputació de Lleida, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals ( OAGRTL), la gestió integral dels expedients sancionadors en matèria d’infraccions al règim de parada i estacionament de vehicles a motor i àrees d’autocaravanes.

Atès que aquesta delegació implica l’adhesió a l’ordenança general de circulació tipus de l’OAGRTL.
Atès que aquesta ordenança tipus de circulació estableix que les quanties de les sancions lleus (LL) les establirà cada ajuntament i les sancions molt greus (MG) i greus (G) són les previstes per Llei.
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
En base a tot això el Ple de la Corporació acorda:
Primer. Aprovar l’adhesió a l’ordenança tipus general de circulació de l’OAGRTL de la Diputació de Lleida,
indicant que el text és coincident amb el model aprovat i publicat per la Diputació de Lleida.
Segon. Aprovar l’annex del quadre de sancions, que s’incorpora com annex a l’expedient.
Tercer. De conformitat amb allò que estableixen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del Règim local i l’article 178.1.b) del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, l’acord inicial i l’ordenança estaran exposats al públic durant 30 dies hàbils, comptats des de la publicació d’aquest anunci al Butlletí oficial de la Província de Lleida, i al taulell d’anuncis e-tauler d’aquest ajuntament per tal que es puguin presentar les al·legacions que es considerin oportunes.
Quart. Transcorregut l’esmentat termini, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament en el cas que no
s’hagin presentat al·legacions, sense necessitat de prendre un nou acord. La consulta de l’expedient es podrà fer a les oficines de l’ajuntament de dilluns a divendres de les 9.00h a les 14.00h, i a la web municipal.
Els acords definitius o que assoleixin aquest caràcter seran objecte de publicació al BOP de Lleida
conjuntament amb el text íntegre del reglament, que entrarà en vigor conforme allò previst a l’article 66.1 del ROAS i la seva vigència es mantindrà entretant no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.

Fitxers adjunts