Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Anunci d’aprovació provisional Ordenança reguladora de la taxa per prestació de serveis del cementiri municipal al municipi de Guixers

DILLUNS 10 OCTUBRE 2022

Anunci d’aprovació provisional Ordenança reguladora de la taxa per prestació de serveis del cementiri municipal al municipi de Guixers
El Ple de l’Ajuntament de Guixers en sessió ordinària de data 30 de juny de 2022 ha aprovat inicialment l’ordenança reguladora de la taxa per prestació de serveis del cementiri municipal al municipi de Guixers,així com també ha aprovat el Reglament del servei de cementiri municipal a Guixers.
De conformitat amb allò que estableixen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del Règim local i l’article 178.1.b) del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, l’acord inicial i l’ordenança estaran exposats al públic durant 30 dies hàbils, comptats des de la publicació d’aquest anunci al Butlletí oficial de la Província de Lleida, i al taulell d’anuncis etauler d’aquest ajuntament per tal que es puguin presentar les al·legacions que es considerin oportunes. Transcorregut l’esmentat termini, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament en el cas que no s’hagin presentat al·legacions, sense necessitat de prendre un nou acord. La consulta de l’expedient es podrà fer a les oficines de l’ajuntament de dilluns a divendres de les 9.00h a les 14.00h, i a la web municipal.

Fitxers adjunts