Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal, redactat per l’empresa ECOSTUDI SIMA, S.L.P.

Zones potencialment inundables pel curs fluvial del riu El Cardener i Aigua de Valls
Zones potencialment inundables pel curs fluvial del riu El Cardener i Aigua de Valls

DILLUNS 07 MARÇ 2022

El Ple municipal en sessió del dia 19 de gener de 2022 ha aprovat inicialment  el Document Únic de Protecció Civil Municipal, redactat per l’empresa ECOSTUDI SIMA, S.L.P.

 D’acord amb el que estableix l’art. 4 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, així com l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions Públiques, es sotmet a informació pública mitjançant publicació al BOP , a la web municipal i a l’e-tauler dins la Seu electrònica, pel termini de 30 dies a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci en el BOP, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

 Transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat reclamacions o al·legacions l’acord d’aprovació inicial s’elevarà automàticament a definitiu, sense necessitat d’acord exprés.

Fitxers adjunts