Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALES

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALES

AVÍS

MARC LEGISLATIU

El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de lAjuntament de Guixers es fonamenta en el marc jurídic següent:

 • Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 dabril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació daquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (vigent fins laprovació de la nova Llei orgànica de protecció de dades).
 • Les directrius del Grup de Treball de lArticle 29.
 • Altra normativa de desenvolupament de la protecció de dades (per a més informació, es pot consultar http://apdcat.gencat.cat/ca/autoritat/normativa/).

 

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

La gestió de la privacitat és coordinada pel Delegat de Protecció de Dades i es realitza dacord amb els principis relatius al tractament de les dades recollits a larticle 5 del RGPD, que estableix que les dades seran:

 

 • Tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb linteressat/da (licitud, lleialtat i transparència).
 • Recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes i posteriorment no seran tractades de manera incompatible amb aquestes finalitats.
 • Adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten (minimització de dades).
 • Exactes i, si cal, actualitzades (exactitud).
 • Conservades de manera que permetin identificar els interessats durant un període no superior al necessari per a les finalitats del tractament de dades personals (limitació del termini de conservació).
 • Tractades de manera que sen garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant laplicació de les mesures tècniques o organitzatives adequades (integritat i confidencialitat).

Contacte: ajuntament@guixers.ddl.net

REGISTRE DACTIVITATS DE TRACTAMENT

LAjuntament de Guixers aplica als tractaments de dades de caràcter personal les mesures de seguretat requerides per la normativa legal, especialment per lEsquema Nacional de Seguretat, tot tenint en compte la tipologia de les dades i els riscos previsibles.

En base a la informació requerida a lart. 30 del RGPD, aquests tractaments (que per motius organitzatius i de compatibilitat estan vinculats als actuals fitxers) es detallen a la taula:

 Registre de les activitats de tractamentamb de a següent estructura dinformació:

Nom del tractament

Finalitat del tractament

Cessions de Dades (a més de a jutges i tribunals

Persones afectades pel tractament

Norma o base legal habilitant

Transferència internacional de dades

Tipologia de dades personals

 

 Les dades que figuren a lapartat de contacte serviran per a tots els tractaments.

La informació sobre protecció de dades continguda als formularis consta de dues capes: una primera capa es troba al mateix formulari i la segona a la política de protecció de dades publicada a la web.

En el cas dels tractaments basats en el consentiment, aquest es pot retirar en qualsevol moment. Si es dona aquesta circumstància, lAjuntament deixarà de tractar les dades sobre les quals sha retirat aquest consentiment.

DRETS

La normativa reconeix uns drets que permeten a les persones garantir un control efectiu sobre les seves dades. Aquests drets, que només poden ser exercits pel propi interessat o per un representant degudament acreditat per llei, són:

Dret

Contingut

Canal datenció

Accés

Podrà consultar les dades personals gestionades per LAJUNTAMENT

 

 

Presencial:

Casa Nova de Valls, s/n

25285 -Guixers.

 

On line:

ajuntament@guixers.ddl.net

Rectificació

Podrà modificar les seves dades personals quan aquestes siguin inexactes.

Supressió

Podrà sol·licitar leliminació de les seves dades personals.

Oposició

Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.

Limitació del tractament

Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les dades personals en els següents casos:

 • Mentre es comprova la impugnació de lexactitud de les seves dades

 

 • Quan LAJUNTAMENTno necessita tractar les seves dades, però vostè les necessita per a lexercici o defensa de reclamacions.

Portabilitat

Podrà rebre en format electrònic les dades que ens ha facilitat en format electrònic

Si considera que no hem tractar les seves dades personals dacord amb la normativa, podrà presentar una reclamació davant  lAutoritat Catalana de Protecció de Dades (http://www.apd.cat).

Per exercir els seus drets, cal que acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document que acrediti la seva identitat-

Lexercici del drets és gratuït

Atès el volum de les dades tractades, quan lexercici de drets no concreti sobre quins tractaments es vol exercir el dret, lAjuntament requerirà a linteressat per tal que ho faci. Sentendran com a desistits els exercicis no concretats en temps i forma.

Es podran rebutjar de forma argumentada les peticions daccés excessives o desproporcionades, dacord amb el que preveu la normativa vigent.

LAjuntament de Guixers ha de respondre els exercicis de drets en el termini de 30 dies.

http://guixers.ddl.net/fotos/guixers//Tractaments_registre_activitats_Ajuntament_de_Guixers.pdf